Export CSV din Excel

MS Excel nu salvează în format CSV câmpurile delimitate cu ghilimele. Acest lucru se poate realiza cu un modul VBA: se deschide MS Visual Basic cu ALT+F11, se alege din meniu Insert > Module şi se lipeşte codul de mai jos. Înainte de a rula scriptul se selectează datele pentru export.

Sub QuoteCommaExport()
   Dim DestFile As String
   Dim FileNum As Integer
   Dim ColumnCount As Integer
   Dim RowCount As Integer

   DestFile = InputBox("Enter the destination filename" _
      & Chr(10) & "(with complete path):", "Quote-Comma Exporter")

   FileNum = FreeFile()

   On Error Resume Next

   Open DestFile For Output As #FileNum

   If Err <> 0 Then
      MsgBox "Cannot open filename " & DestFile
      End
   End If

   On Error GoTo 0

   For RowCount = 1 To Selection.Rows.Count

      For ColumnCount = 1 To Selection.Columns.Count

         Print #FileNum, """" & Selection.Cells(RowCount, _
            ColumnCount).Text & """";

         If ColumnCount = Selection.Columns.Count Then
            Print #FileNum,
         Else
            Print #FileNum, ";";
         End If
      Next ColumnCount
   Next RowCount

   Close #FileNum
End Sub
Postat în Windows